Regd. No. : 4/1946-47
A Complete Web Portal of Khandelwal Vaishya Samaj
Home Mail
Address : Station Road, Jaipur

Phone No. : 0141-2367553

     EXECUTIVE MEMBERS
Shri Ravindra Badaya
(President)
Mo. No. : 9829063867
Shri Anil Khandelwal
(Vice-President)
Mo. No. : 9829054071
Shri Ram Avtar Badaya
(Secretary)
Mo. No. : 9829060880
Shri Gopeshwar Prasad Gupta
(Joint-Secretary)
Mo. No. : 9351549729
Shri Narendra Khandelwal
(Treasurer)
Ph. No. : 9829013714
     MEMBERS
Dr. Dinesh Shah
Shri Pawan Kumar Jhalani
Shri Hanuman Sahay Khandelwal
Shri Krishna Kumar Gupta
Shri Rajesh Gupta


2019 © kvhs.in. All Rights Reserved.
Developed by Kamtech Associates Pvt. Ltd.