Regd. No. : 4/1946-47
A Complete Web Portal of Khandelwal Vaishya Samaj
Home Mail

Address : Sansar Chandra Road, Jaipur

Phone No. : 0141-2374169

     EXECUTIVE MEMBERS
Shri Madanlal Pitalia
(President)
Mo. No. : 9828162815
Shri Premprakash Gupta
(Vice-President)
Mo. No. : 9829062156
Shri Rajendra Kumar Dhamadi
(Secretary)
Mo. No. : 9829187823
Shri Jagdish Narayan Rawat
(Joint-Secretary)
Mo. No. : 9829345700
Shri Omprakash Khandelwal
(Treasurer)
Ph. No. : 9352768839
     MEMBERS
Shri Ravi Dangayach
Shri Sitaram Gupta
Shri Rajesh Mamodia
Shri Ramavtar Koolwal
Shri Vishambar Dayal Khandelwal
2019 © kvhs.in. All Rights Reserved.
Developed by Kamtech Associates Pvt. Ltd.